ผู้บริหาร

นายอิสม่าแอล ไร่ใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/04/2013
ปรับปรุง 26/10/2013
สถิติผู้เข้าชม 19763
Page Views 27810
มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษา2

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

2.2 มีน้ำหนักส่วนสูงและมี

      สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

       มาตรฐานกรมอนามัย

 

 

 

2.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง

      เสพติดให้โทษ

 

 

 

2.4 สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง

      ต่อความรุนแรง โรคภัย

      อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

 

2.5 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

      อย่างเหมาะสม

 

2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติ

      ผู้อื่นและมองโลกในแง่ดี

 

2.7 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

      ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา

      นันทนาการ และสร้างผลงาน

       ตามจิตนาการ

 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

     ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด

     แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว

 

 

 

2.2 มีน้ำหนักส่วนสูงและมี

      สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

       มาตรฐานกรมอนามัย

 

 

 

2.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง

      เสพติดให้โทษ

 

 

 

2.4 สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง

      ต่อความรุนแรง โรคภัย

      อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

 

2.5 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

      อย่างเหมาะสม

 

2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติ

      ผู้อื่นและมองโลกในแง่ดี

 

2.7 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

      ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา

      นันทนาการ และสร้างผลงาน

       ตามจิตนาการ

 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

ตัวบ่งชี้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

     ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด

     แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว

 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

- โครงการป้องกันไข้เลือดออกและ

   โรคติดต่ออื่นๆ

- โครงการทดสอบสมรรถนะทาง-

    กาย

- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

- โครงการต่อต้านยาเสพติด

- โครงการศึกษาดูงานสถานบำบัด

   ยาเสพติด

 

- โครงการอบรมเพศศึกษา

- โครงการอบรมใบขับขี่   

   รถจักรยานยนต์ร่วมกับ อบต.

 

- โครงการละหมาดตารอเวียะห์

- โครงการคุตบะห์

 

- โครงการสัมพันธ์ฉันพี่-น้อง

- โครงการดะวะห์

 

- แข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ด้านกีฬา ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

- ประกวดคำขวัญวันสำคัญต่างๆ

- โครงการสำรวจแหล่งเรียนรู้

 

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/14 Next »

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและหลักสูตรสามัญขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ขับเคลื่อนโดย ismaily@chaiyo.com

>>